Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-04/ 10.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за / Подробен устройствен план /ПУП/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-04/ 10.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за / Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на улица с о.т 339-340-485 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1021 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ- За обществено обслужване, кв.125 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1098  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ  разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ- За обществено обслужване, кв.125 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1098 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с нови проектни номера ІХ- За обществено обслужване кв.125 по регулационния план на гр.Сапарева баня и ХІ-За обществено обслужване кв.125 по плана на гр.Сапарева баня и изменение на улица с осови точки 339-340- 485, като се ушири откъм урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-За обществено обслужване кв.125 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с възложител Община Сапарева баня.  

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.