Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-03/ 10.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за / Подробен устройствен план /ПУП/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-03/ 10.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за / Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на, улица с о.т. 215а-475 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1004 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LVІІІ- 466, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.100 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХVІІІ-463, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на ширината на улица с осови точки 215а - 475 от 9,80 м на 7,00 м откъм Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел LVIІІ-466, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.100 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и откъм урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел LXVІІІ-463, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като новата улична регулационна линия мине по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 65365.602.99 и 65365.602.100 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител Община Сапарева баня.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.