НовиниПринтирай

Заповед № РД-08-16/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44 ал.1 т.1 и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.151 ал.4 от Закона за туризма и във връзка с чл.1, ал.2, чл.26 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №8/21.11.2008 г., Протокол №15/21.11.2008г.


З А Б Р А Н Я В А М :

1. Движението на моторни шейни и четириколки в с. Паничище по вътрешната пътна мрежа, пистите и пешеходните алеи.
2. Движението на джипове в с. Паничище по пистите и пешеходните алеи.

При нарушение на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00 лв., а ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лв. до 800,00 лева.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и да се оповести чрез средствата за масово осведомяване.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ