Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол №18/29.12.2016г. на заседание на ОбС

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация  / ЗМСМА /; чл.9 и чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси / ЗМДТ /

 

                                                                     Общински съвет Сапарева баня взе

 

                                                                                      РЕШЕНИЕ 206

 

I.   Общински съвет  - гр. Сапарева баня увеличава сумата за сметосъбиране и сметоизвозване и одобрява   план сметката за разходите по чл. 66 от ЗМДТ за 2017г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване  на битовите отпадъци  - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане , рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване съгласно приложението.

 

II.   Общински съвет - гр. Сапарева баня изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение № 26 по протокол № 15 от 07.12.2012 г. на ОбС - гр. Сапарева баня, както следва:

 

 

§.1. Създава се нов чл. 42а със следния текст:

„Чл. 42а за имоти на територията на гр. Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Паничище, собственост на юридически лица и нежилищни имоти собственост на физически лица / обекти за обществено ползване/, собствениците и/или ползвателите могат да подават в срок до 31.12 на предходната година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  декларация по образец за начина на определяне на такса смет, съгласно чл. 43 или 43а от наредбата.

§.2. чл. 43, ал. 1, т. 1 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„Чл. 43, ал. 1, т. 1 За гр. Сапарева баня:

1.1.                За жилищни и вилни имоти на физически лица - 4,5 промила, както следва по видове дейности:

-          За осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО - 1,5 промила върху данъчната оценка;

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

1.2.                 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и фирми:

1.2.1 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 7 промила, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху данъчната оценка;

-          Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху данъчната оценка.

-           

1.2.2 За имоти на юридически лица в размер на 7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

-          Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила;

§3. Чл. 43, ал. 1, т.2 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„Чл. 43, ал.1, т.2 за с. Паничище:

2.1 За жилищни и вилни имоти на физически лица - 6,5 промила, както следва по видове дейности:

-          За осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО - 1,5 промила върху данъчната оценка;

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

2.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и/или юридически лица;

2.2.1 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 7 промила, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5промила върху данъчната оценка.

2.2.2 за имоти на юридически лица в размер на 7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5промила;

§.4. чл. 43, ал. 1, т. 3 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„чл. 43, ал. 1, т.3  за с. Ресилово

 

3.1.За жилищни и вилни имоти на физически лица - 4,0 промила върху данъчната оценка.

-          За осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила върху данъчната оценка.

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

-           

3.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 7.0 промила, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху данъчната оценка

 

3.3.За имоти на юридически лица в размер на 7,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5промила;

§.5. чл. 43, ал. 1, т. 4 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„Чл.43, ал. 1, т. 4 за с. Овчарци

4.1 за жилищни и вилни имоти на физически лица - 4,0 промила върху данъчната оценка.

-          За осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила върху данъчната оценка.

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

4.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 7,0 промила, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху данъчната оценка;

4.3 За имоти на юридически лица в размер на 7,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5 промила;

§.6. чл. 43, ал. 1, т. 5 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„Чл.43, ал. 1, т. 5 за с. Сапарево

5.1 за жилищни и вилни имоти на физически лица - 4,0 промила върху данъчната оценка.

-          За осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила върху данъчната оценка.

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

5.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 7,0 промила, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху данъчната оценка;

5.3 За имоти на юридически лица в размер на 7,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила;

-          Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

-          Чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5 промила;

§7. Чл. 43, ал. 2 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„чл. 43, ал. 2 за вилни имоти собственост на физически лица, неизползващи целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва - за осигуряване на съдове и поддържане на депо и за поддържане чистотата на териториите на обществено ползване 75 %, от дължимото, а за сметосъбиране и сметоизвозване не се дължи такса.

§8. Чл. 43, ал. 3 се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„чл. 43, ал. 3 За имоти за обществено обслужване, неизползвани целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва - за осигуряване на съдове и поддържане на депо и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 50 % от дължимото, а за сметосъбиране и сметоизвозване не се дължи текса.

§9. Чл. 43, ал. 4,се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

„чл. 43, ал.4 За незастроените урегулирани поземлени имоти на територията на Община Сапарева баня се заплаща такса смет формирана от компонентите чистота на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, в годишен размер както следва:

1.    За гр. Сапарева баня:

1.1 За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство - 1,0 промила, както следва по видове дейности;

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;.

1.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

1.2.1     за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 1,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

1.2.2     За имоти на юридически лица в размер на 1,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

2.    За с. Паничище:

2.1 За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство - 1,0 промила, както следва по видове дейности;

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;.

2.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

2.2.1     за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 1,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

2.2.2 За имоти на юридически лица в размер на 1,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

3.    За с. Ресилово:

3.1 За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство - 1,0 промила, както следва по видове дейности;

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;.

3.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

3.2.1     за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 1,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

3.2.2     За имоти на юридически лица в размер на 1,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

4.    За с. Овчарци:

4.1 За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство - 1,0 промила, както следва по видове дейности;

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;.

4.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

4.2.1     за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 1,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

4.2.2     За имоти на юридически лица в размер на 1,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

5.    За с. Сапарево:

5.1 За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство - 1,0 промила, както следва по видове дейности;

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;.

5.2 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

5.2.1     за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 1,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

5.2.2     За имоти на юридически лица в размер на 1,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-          Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,5 промила;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

§.10. Създава се нов чл. 43а със следния текст:

„чл. 43а /1/. Общински съвет определя за имоти собственост на юридически лица и нежилищни имоти собственост на физически лица /обекти за обществено ползване/ годишен размер на такса за битови отпадъци, както следва:

1.    За гр. Сапарева баня:

1.1 За сметосъбиране и сметоизвозване - на брой съдове, както следва

1.2           а/кофа тип пласмасова 240 л.     - 450 лв.

           б/  Съд тип „Бобър" 1100 л. - 1000, 00 лв.

в/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 4000, 00 лв.

1.2 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

1.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

2.    За с. Ресилово:

2.1 За сметосъбиране и сметоизвозване - на брой съдове, както следва:

            а /  Съд тип „Бобър" 1100 л. - 1000, 00 лв.

б/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 4000, 00 лв.

2.2 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

2.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

3.    За с. Овчарци:

3.1 За сметосъбиране и сметоизвозване - на брой съдове, както следва:

            а/   Съд тип „Бобър" 1100 л. - 1000, 00 лв.

б/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 4000, 00 лв.

3.2 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

3.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

4.    4. За с. Сапарево:

4.1 За сметосъбиране и сметоизвозване - на брой съдове, както следва:

          а/  Съд тип „Бобър" 1100 л. - 1000, 00 лв.

         б/  Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 4000, 00 лв.

4.2 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

4.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

5.    За с. Паничище:

5.1 За сметосъбиране и сметоизвозване - на брой съдове, както следва:.

а/   Съд тип „Бобър" 1100 л. - 1000, 00 лв.

б/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 4000, 00 лв.

5.2 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

5.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

/2/Общински съвет определя минимален брой контейнери в съответствие легловата база на хотелите и местата за настаняване както следва:

  - за хотели и места за настаняване до 15 бр. легла -  кофа тип  пасмасова 1 бр.

   - за хотелите и местата за настаняване до  35бр. легла-  съд тип "Бобър" 1 100 л.  1 бр.

   - за хотелите и местата за настаняване до 70 бр. легла-.съд тип "Бобър" 1 100 л - 2 бр..

   - за хотелите и местата за настаняване до 120 бр легла.-. Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 1 бр.

   - за хотелите и местата за настаняване  над 120 бр. - Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 кум. М. - 1 бр.и   съд тип "Бобър" 1 100 л. - 1броя

/3/В декларацията по чл. 42а се декларира вида и броя съдове, които ще обслужват съответния имот.

III.           /4/ Когато не е подадена декларация по чл. 42а определянето размера на такса смет се извършва по реда на чл. 43 от наредбата"

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

На Заседание на ОбС

 

 

 

   НА  ОСНОВАНИЕ: чл. 26 а, ал. 2 от Закона за Народните читалища, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА.

 

 

                                                         Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

                                                                           РЕШЕНИЕ №207

 

  ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2017 г., както следва:

 

1.     Предложения за дейността на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.    Предложения за дейността на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.    Предложения за дейността на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.    Предложения за дейността на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.    Предложения за дейността на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

На Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 и чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт,

 

 

 

                                                        Общински съвет -Сапарева баня  взе

                                                  

                                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  208

 

 

1. Общински съвет Сапарева баня открива процедура за определяне на съдебен заседател за съдебния район на Окръжен съд  Кюстендил.

2.Общински съвет Сапарева баня създава комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебен заседател за Окръжен съд - Кюстендил, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до Общински съвет Сапарева баня, в състав от пет членове, както следва:

 

- Иван Куйов -Председател

- Георги Тодоров -член

- Никола Фарфаров -член

- Костадин Николов -член

- Георги Попмихайлов -член

 

3. Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня да обяви в един местен ежедневник, в електронните медии, както и на интернет страницата на Община Сапарева баня /в раздел "Общински съвет"/, откриването на процедурата за определяне на съдебен заседател и правилата за нейното провеждане, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.

4.Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.

5. Комисията да публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня/в раздел "Общински съвет"/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

6.Комисията да представи в Общински съвет Сапарева баня  доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ, в срок до 13.02.2017г., който да се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня /в раздел "Общински съвет"/,  заедно с протокола от изслушването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

                                                                    ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                               РЕШЕНИЕ №209

 

      І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, и ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 57-б

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук-21 куб.м, дърва бук 404 пл. куб.м., едра строителна дървесина бял бор 7 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 1 куб.м и дърва бял бор 2 пл. куб.м; едра строителна дървесина ела -129 куб.м, средна строителна дървесина ела - 20 куб.м, дребна строителна дървесина ела - 1 куб.м и дърва ела 10 пл. куб.м; едра строителна дървесина смърч - 480 куб.м, средна строителна дървесина смърч - 40 куб.м, дребна строителна дървесина смърч - 1 куб.м и дърва смърч 37 пл. куб.м., дърва върба - 26 пл. куб.м и дърва бреза 1 пл. куб.м.

подотдел 16-к

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор 1 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 4 куб.м и дърва бял бор 1 куб.м;, дърва върба 24 пл. куб.м, дърва габър - 153 пл. куб.м, дърва бук 271 пл. куб.м, дърва бреза 47 пл. куб.м, дърва трепетлика - 47 пл. куб.м, дърва ела - 1 пл. куб.м.

подотдел 16-и

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор 17 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 34 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор 1 куб.м и дърва бял бор 104 куб.м;,

С единична цена за добив е както следва:

-          21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-          25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   4 000лв. без ДДС

                ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 57-б, 16-к и 16-и по следните начини:

1.    Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 57-б, 16-к, 16-и, общинска горска територия.

2.    Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

                                                                   ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                         РЕШЕНИЕ №210

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2016 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план  в отдели 166-а, 166-б, 166-в, 175-л с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

отдел 166 „а" възраст 100 г., със стояща маса бял бор 170 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 10 куб.м;

отдел 166 „б" възраст 60 г., със стояща маса бял бор 120 куб.м, смърч 330 куб.м, ела 50 куб.м;

отдел 166 „в" възраст 100 г., със стояща маса бял бор 2120 куб.м, смърч 900 куб.м, бяла мура 110 куб.м, ела 20 куб.м;

отдел 175 „л" възраст 110 г., със стояща маса бял бор 240 куб.м, смърч 30 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

                                                                         ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

    РЕШЕНИЕ №211

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2016 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план  в отдели 99-г, 99-д, 104-з, с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

отдел 99 „г" възраст 120 г., със стояща маса бял бор 40 куб.м, смърч 50 куб.м, бук 20 куб.м; ела 120 куб.м, ива 20 куб.м, бреза 10 куб.м;

отдел 99 „д" възраст 70 г., със стояща маса бял бор 20 куб.м, смърч 80 куб.м, бук 30 куб.м, ела 250 куб.м, ива 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

отдел 104 „з" възраст 45 г., със стояща маса смърч 140 куб.м, ела 320 куб.м, бук 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г.

 2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

                                                           Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                           РЕШЕНИЕ №212

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Спас Георгиев Добрев следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 1,532  дка., с № 041082, съгласно скица-проект  № Ф31869 / 15.11.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Киндо", който имот е образуван от ПИ  № 041046 /образуван от № 041002/ земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

                                                          Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                           РЕШЕНИЕ №213

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на Стамен Георгиев Грахльов следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 0,971  дка., с № 041080, съгласно скица-проект  № Ф31866 / 02.11.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Киндо", който имот е образуван от ПИ  № 041066 /образуван от № 041004/ земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

                                                             Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                                   РЕШЕНИЕ №214

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Методи Георгиев Шиков следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 4.404  дка., с № 010133, съгласно скица-проект  № Ф31420 / 11.10.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Света Троица", който имот е образуван от ПИ  № 010128 /образуван от имот № 010001/ земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2.    На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

            НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 68а, ал.4   от Закона за съдебната власт

 

 

                                                             Общински съвет - Сапарева баня  взе

                                                                                                

                                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №215

 

 

1.    Общински съвет -  Сапарева баня определя следните кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Дупница, които да бъдат предложени за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд-Кюстендил: 

 

-          Теменужка Крумова Добрева

-          Стефка Иванова Йовева

-          Емилия Димитрова Гелева

-          Евелина Станимирова Гиздова

-          Илияна Бойчева Базиргянова

-          Йорданка Любомирова Челенкова

-          Йорданка Крумова Кацарска

 

2.    Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня да изпрати списъка на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от настоящото решение и решението за откриване на процедурата и документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ до председателя на Окръжен съд-Кюстендил.

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.134, ал.2, т.6 и §8, ал.3 от Закона за устройство на територията ЗУТ

 

 

                                                         Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                        Р Е Ш Е Н И Е №216

 

1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изменен действащият Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели V - 466, VII - 468, VIII - 474 „За здравен пункт"  и IХ - 473 и Х - 472, кв.56 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, с цел, както следва:

- поставяне в съответствие новите регулационни линии по съществуващи имотни граници на поземлен имот с планоснимачен номер 474, кв.56 по регулационния план на с.Ресилово;

 

     - Промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII - 474 „За здравен пункт" в  „За здравен пункт и детска градина", кв.56 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня.

 

       2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички необходими по следващи действия съгласно действащото законодателство.

 

 

Приложение:

            1. Копие на Акт 6 от 10.01.2006 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 176, том I, вх.р-р № 198 от 17.01.2006 година;

            2.Копие на Скица № 256 от 28.09.2016 година, издадена от Община Сапарева баня;

            3. Копие на предложение за изменение на проект на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация /ПР/;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

            Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и §8, ал.3 от Закона за устройство на територията ЗУТ

 

  

                                                           Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                           Р Е Ш Е Н И Е № 217

 

          1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изменен действащият Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х - 1089, ХI - „За детска градина", кв.27; улица с осеви точки 161 - 162 /ул."Христо Ботев"/; улица с осеви точки 162 - 163 -164 /улица „Отец Паисий"/ и улица с осеви точки 164 - 167 /улица Опълченска"/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.325; 65365.602.323; 65365.602.1004; 65365.602.1014 и 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с цел, както следва:

         - Поставяне в съответствие новите регулационни линии на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 1089, кв.27 по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.325 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

    - Поставяне в съответствие новите регулационни линии на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - „За детска градина", кв.27 по съществуващи имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

           - Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - „За детска градина", кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХI - „За детска градина" и ХХ - „За трафопост", кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня;

       2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички необходими по следващи действия съгласно действащото законодателство.

 

Приложение:

1.    Копие на Акт 81 от 12.11.2012 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 62, том 12, вх.р-р № 3439 от 22.11.2012 година;

2.    Копие на Акт 60 от 04.06.2001 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 129, том II, вх.р-р № 2390 от 27.09.2001 година;

3.    Копие на Акт 600 от 19.05.2011 година за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 60, том 6, вх.р-р № 1486 от 25.05.2001 година;

4.    Копие на Скица № 15 - 474647 от 29.09.2016 година, издадена от Община Сапарева баня;

5.    Копие на Скица № 255 от 28.09.2016 година, издадена от Община Сапарева баня;

       6.   Предложение за изменение на проект на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация /ПР/;

        7.  Копие на Заявление с вх.№ З - 2014 от 22.12.2016 година

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 

 

 

                                                         Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

                                                                           РЕШЕНИЕ №218

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00лв. на Йордан Петров Динин   по  заявление с вх. №З-2028/27.12.2016г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/29.12.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18ж, ал.4, т.1 и т.2 от  ППЗСПЗЗ.

 

 

                                                                  Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №219

 

            1.Общински съвет Сапарева баня отменя т.2 от Решение №89 от протокол № 9/28.04.2016г. на Общински съвет Сапарева баня

            2.ОбС Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Спасов Йовичин следния поземлен имот : Имот с площ от 2.522 дка., с №041045 съгласно скица проект № Ф31371/25.01.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Дабето", който имот е образуван от имот №041044 /образуван от имот № 041037/, м"Дабето" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: пасище , мера - публична общинска собственост.

            3.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл.45д, ал.2 и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /