Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-08-614 от 22.12.2016год. на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ /парцел/ І-510 кв.73 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.140 по КК на гр.Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Зоя Йорданова Бисерова и Илияна Бориславова Андонова, че със Заповед      № РД - 08- 614/ 22.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  І - 510 кв.73 по регулационния план на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.602.140 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-510 кв.73 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.140 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „Жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност-Жм,  с Възложител Евелина Иванова Спасова

     На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.