Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение за изграждане на „Цех за производство на продукти от месо и трафопост”, находящ се в поземлен имот с идент. №65365.22.229, местност „Блатски път”

    На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно намерение за изграждане на „Цех за производство на продукти от месо и трафопост", находящ се в поземлен имот с идентификатор №65365.22.229, местност „Блатски път"   по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня одобрена със Заповед № РД-18-15/ 19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София,  за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди с Решение №4 от 14.10.2016 година от Протокол №4 от 14.10.2016   на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" гр.Кюстендил и за който има действащ ПУП - План   за застрояване, одобрен със Заповед № РД-08-335/28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева с Възложител  „Гревивея" ЕООД.

 

      Информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изложено за разглеждане в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня считано от 23.12.2016 година.