Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-39 / 20.12.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХІ- 415, кв.85 по рег. план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-39/ 20.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 415 кв.85 по регулационния план на гр.Сапарева баня,  с идентификатори 65365.601.484 и 65365.601.485 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 415 кв.85 по регулационния план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни  урегулирани поземлени имоти, с проектни номера ХХІХ-415  и ХХХ-415 кв.85 по плана на гр.Сапарева баня, като  новата вътрешно-регулационна линия мине по съществуващата имотна граница между поземлени имоти с идентификатори 65365.601.485 и 65365.601.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Кръстьо Кирилов Софрониев, Галина Георгиева Иванова –за себе си и като пълномощник на Маргарита Георгиева Софрониева

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.