Общинска администрация > БюджетПринтирай

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2017 г.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2017 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;

Ø Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.

Ø Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

При изготвянето на бюджет 2017 на община Сапарева баня спазихме следните принципи:

1.     всеобхватност

2.     адекватност

3.     законосъобразност

4.     прозрачност

5.     устойчивост

Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2017г. – с  БЮ № 4 от 08.07.2016 г. на МФ., кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2017г. в частта за местни дейности.


Проектобюджетът на община Сапарева баня за 2017 г. е разработен в съответствие с:

 

1. Нормативната уредба: ЗДБРБ за 2017 г.  ,

 Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,

изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня, РМС 920/02.11.2016 г. за изменение на Решение № 304 от 2016г.на Министерския съвет  за приемане на стандарти  за делегираните от  държавата дейности .

2. Предложенията на: кметовете кметства ,  директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет

 

Приходите са разработени на база на:

 

РМС №920/02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година и Закона за ДБРБ за 2017 г.  за взаимоотношенията на общините с ЦБ.

Предложения за проектобюджет за 2017 г. на кметове на кметства, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с  бюджет.


Предложението на отдел “Местни данъци и такси “

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø Данък недвижими имоти

Ø Данък МПС

Ø Данък върху придобиване на имущество

Ø Патентен данък

Ø Туристически данък

Ø Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция

Ø Приходи от наеми

 

ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø Административни услуги

Ø Битови отпадъци

Ø Ползване на открити площи и

тротоари

Ø Ползване на пазари и тържища

Ø Технически услуги,  и др..

 

СЪГЛАСНО проекта на ЗДБРБ ЗА 2017 общината получава средства под формата на:

 

Ø ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности

Ø СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Ø ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи

Ø ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

 

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА ЗА  2017

 

ОБЩА РАМКА –5 311 829 лв., в т.ч.

Ø Делегирани от държавата дейности - 2 092 913 лв.

Ø За местни дейности – 3 218 916 лв.

 

Проект на  Бюджет  2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

пара-

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПАРАГРАФИ

граф

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

 

 

 

Собствени приходи

 

4691760

2938750

 - данъчни приходи

 

715 200

570 200

 - неданъчни приходи

 

3976560

2368550

Взаимоотношения с ЦБ

3100

2 228 165

2 591 010

 - обща субсидия за държавни дейности от ЦБ за общини

3111

1 772 565

2 124 810

 - обща изравнителна субсидия за местни дейности

3112

317 200

317 200

 - целева субсидия за кап.разходи

3113

138 400

149 000

Трансфери м/у бюдж. сметки

6100

0

0

  - получени трансфери

6101

 

 

  - предоставени трансфери

6102

 

 

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки

6200

0

0

  - получени трансфери

6201

 

0

  - предоставени трансфери

6202

         -131 164

-46667

Временни безлихвени заеми

7400

0

 

Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

Всичко финансиране на дефицита

 

 

 

Друго финансиране

 

-134 737

-75 973 

Чужди средства от други лица небюджетни п-я +-

93-10

-47764

 

Погашения по търговски кредити

93-18

-35973

-35973

Друго финансиране

93-39

-51000

-40000

 

 

 

 

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

25 608

-64270

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

 

 

Получени далгосрочни заеми от о-те на МС ФЛАГ  ЕАД

83-82

-42 480

         

      -14 124

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

          

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

 

 

Погашения по крат. Заеми от други лица в страната

8381

 

 

Чужди средства

8800

           -16 897

-16 897

Преходен остатък

9501

683 303

0

Остатък от предходен период-валута

9502

 

0

ОБЩО ПРИХОДИ

 

7 303 558

5311829

РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

867 695

878 674

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

502 620

 87 070

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

1 351 201

1 546 466

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

134 556

140 137

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

104 590

97 860

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

3243912

1 484 085

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

273 821

232 248

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

764 506

633 339

Ф-я "Други"

 

10 900

3400

 Резерв непредвидени разходи

 

49 757

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

7303558

 

5 311 829

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

пара-

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПАРАГРАФИ

граф

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

-13000

-15000

     -прих. от продажби и услуги

2404

 

 

     -приходи от наеми на имущество

2405

 

 

     -приходи от наеми на земя

2406

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

0

0

    -внесен данък

3702

 

 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:

 

-13000

-15000

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

        а/обща субсидия държавни дейности

3111

1 772565

2124810

         б/обща изравнителна субсидия

3112

 

 

        в/целева субсидия за капиталови разходи

3113

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

 

1772565

2124810

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

0

0

       Предоставени трансфери

6202

 

0

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка

7600

0

0

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

8803

-16 897 

-16897

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

507 994

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:

 

2 250 662

2 092 913

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Патентен данък

0103

15 000

15 000

Имуществени данъци

1300

700 200

555 200

     -данък върху недвижимите имоти

1301

220 000

200 000

     -данък върху превозните средства

1303

195 000

195 000

     -данък при придоб.на имущ.по дар.

1304

225 000

100 000

     -туристически данък

1308

60 000

60 000

Други данъци

2000

200

200

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

715 200

570 200

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

938 560

1 095 050

     -прих. от продажби и услуги

2404

803 500

960 000

     -приходи от наеми на имущество

2405

25 000

25 000

     -приходи от наеми на земя

2406

110 000

110 000

     -лихви

2408

60

50 

Общински такси

2700

1067 000

756 000

     -за ползване на детски градини

2701

55 000

55 000

     -за ползване на детски ясли

2702

15 000

10 000

     -за ползване на пазари,тържища,панаири

2705

10 000

10 000

     -за битови отпадъци

2707

751 000

500 000

     -за ползване на домашен социален патронаж

2704

41 000 

41 000

     -за технически услуги

2710

130 000

100 000

     -за административни услуги

2711

35 000

30 000

     -за гробни места

2715

 

 

     -за притежаване на куче

2717

 

 

     -други общински такси

2729

30 000

10 000

Глоби и административни наказания

2800

5 000

100 000

     -глоби,санкции,нак.лихви

2802

5000

5 000

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски

2809

 

95 000

Други неданъчни приходи

3600

45 000

15 000

     -други общински такси

3619

45 000

15 000

    - реализ. курсови разлики

3601

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

-131 000

-147 500

    -внесен ДДС

3701

-121 000

-134 000

    -внесен данък

3702

-10 000

-13 500

Приходи от продажба на общинско имущество

4000

 

 

     -приходи от продажба на земи

4040

2000 000 

500 000 

Приходи от концесии

4100

65 000 

65 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

3 989560

2 383 550

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

4 704760

2 953 750

 

 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

455 600

466 200

       а/обща изравнителна субсидия

3112

317 200

317 200

       б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

138 400

149 000

       в/целеви трансфери

3118

 

 

       г/възстановени целеви субсидии

3120

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

455 600

466 200

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

6100

0

0

       Предоставени трансфери

6102

 

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

-131 164

-46 667

         Получени тренсфери

6201

 

 

       Предоставени трансфери

6202

-131 164 

-46 667 

Временни  безл. заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки

7600

25 608 

-64 270 

Всичко финансиране на дефицита

 

 

 

Друго финансиране

9336

 

 

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

 

 

Погашения па дългосрочни заеми от др.ли в страната

8382

           -42 480

         -14 124

В т.ч. от органите нап местно самоупр. Ф. „ФЛАГ”

8389

-42 480

         -14 124

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

 

 

Погашения по крат. Заеми от други лица в страната

8381

 

 

Чужди средства

8800

 

0

 

9300

-134 737 

-75 973 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

175 309 

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:

38 703

5 052 896

3 218 916

 

 

 

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

7 303 558

 5 311 829

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

7 303 558

5 311 829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

382 245

412 400

 

 

 

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

499 620

76 070

Други дейности по вътрешната сигурност

239

11 598

7 040

Отбранително-мобилизационна подготовка

282

72 692

69 030

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия от  бедствия и  аварии

283

415 330

 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и производствени аварии

284

 

 

Доброволни формирования за защита при бедствия

285

 

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

1 163 884

 1 421 926

Целодневни детски градини

311

358 701

395 253

Общообразователни училища

322

793 183

1 026 673

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

125 836

131 417

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи

431

94 634

101 109

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

31 202

30 308

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

 

 

Център за настаняване от семеен тип

530

 

 

Дневни центрове за стари хора

548

 

 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

550

 

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

49 560

51 100

Читалища

738

49 560

51 100

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

 

0

Др. дейн. по трансп., пътища, пощи и далекосъобщ.

 

 

 

 Резерв за непредвидени и неотложни плащания

 

            29 757

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

2 250 662

2 092 913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

485 450

466 274

Общинска администрация

122

416 500

389379

Общински съвет

123

68 950

76 895

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

187 317

152 095

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка

311

98 920

99 520

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

3 000

11 000

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

431

8 720

8720

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

104 830

97 860

Пенсионерски клубове,клуб на инвалида

525

1 000

1 000

Домашенп социален патронаж

 

103 830 

96 860

Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта

 

 

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

3 243 912

1 631 205

Водоснабдяване и канализация

603

935 800

43 800

Осветление на улици и площади

604

212 000

137 000

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа

606

600 037 

78 400 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие

619

739 475

725 305

Озеленяване

622

125 000 

20 000 

Чистота

623

631 600

479 580

Управление на дейностите по отпадъците

 

 

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

224261

215023

Спортни бази

714

107 166

125 758

Читалища

738

12 000

45875 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обредни домове и зали

745

16 010

18 050

Други дейности по културата

759

89 085

25 340

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

764 506

633 339

Др.уги дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов

829

200 400

300 000

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища

832

472 342

240 099

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

897

91 764 

93 240 

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ

 

30 900

3 400

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

5052896

3218916

 

ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” – Предвидени бюджетни кредити в размер на878 674 лв.

в т.ч. държавно финансиране 412 000лв.

общинско финансиране 466 674  лв.

   -Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г. на база

 разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация”.

Ø Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка

 на дейност „Общинска администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и за дофинансиране .

 

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

в т.ч. държавно финансиране 76 070 лв.

общинско финансиране 11 000  лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 87 070 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:

Ø Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  обществени възпитатели;

Ø Денонощни оперативни дежурни;

Ø Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

Ø Офиси за военен отчет

        -    Предвидените средства от местни приходи са за превантивни действия  от бедствия,аварий и пожари


ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ”

в т.ч. държавно финансиране 1 421 926 лв.

общинско финансиране 152 095лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 574 021 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

 

ДЕЙНОСТ 311

ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България

 за 2017 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.

Ø Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на

 детските заведения и дофинансиране на дейността.

 

ДЕЙНОСТ 322

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

 

Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г. на база разходни

 съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

 

Допълнителни средства

 

Ø Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини

Ø Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас

Ø Допълващ стандарт за материална база

 

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

в т.ч. държавно финансиране  131 417 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 140 137лв.

 

Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г. на база разходни

 стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища.

       Предвидените средства от местни приходи са за издръжка на детски ясли гр.Сапарева баня

 

ФУНКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

в т.ч.. общинско финансиране  97 860 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 97 860 лв.

Ø Домашен социален патронаж  96 860,

Ø Клуб на инвалида 500 лв

Ø Клуб на пенсионера 500 лв .

 

ФУНКЦИЯ

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

в т.ч. общинско финансиране  1 631 205 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 1 631 205 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата- сметосъбиране , сметоизвозване  и управление на дейностите по отпадъците, водоснабдяване и канализация,поддръжка на паркове и градинки и др.

 

 ФУНКЦИЯ

„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

в т.ч. държавно финансиране 51 100 лв.

общинско финансиране    215 023 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 266123 лв.

 

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост в читалищата съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове на територията на общината, издръжка на обредни домове и зали и разходите за художествената галерия, етнографското наследство,информационния център , както и спортни бази и спорт за всички

 

ФУНКЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

в т.ч.общинско финансиране 633 339 лв.      

 

-Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

-Предвидени бюджетни кредити в размер на 633 339 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: общинско лесничейство,ремонт и поддържане на пътищата при зимни условия ,както и издръжката на работниците по охрана на сметище,полска охрана и паркинги и гаражи.

 

ФУНКЦИЯ

„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

в т.ч.общинско финансиране 3400 лв.

 

Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране  и са за

Ø Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми  3 400 лв.

 

Проектобюджетът за 2017 г. ще бъде променен с:

·    Указания на Министерство на финансите по прилагане на нормативните актове.

·    Окончателният  размер на преходния остатък, след приключване на финансовата 2016 година

  Окончателният вариант на бюджета за 2017 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени  след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.

  С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

    Както  и през предходните години, така и през 2017 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в община Сапарева баня.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ                  

 

                                         /КАЛИН ГЕЛЕВ/