Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 37/ 23.11.2016 г. на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – в обхвата на УПИ, парцели I–565; II–557 и XIII–564, кв.65 по рег. план на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.11.2016 година Заповед № РД - 00 - 37 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 565; II - 557 и XIII - 564, кв.65 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 565 и II - 557, кв.65 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.70 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 565 и XIII - 564, кв.65 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.70 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Елка Георгиева Тодорова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.