Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД–00–38/13.12.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПР/ и изменение на /ПЗ/, в обхват на поземлен имот № 020004, с.Ресилово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 13.12.2016 година Заповед № РД - 00 - 38 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, в обхват на поземлен имот № 020004 по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за собствени не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 3 от 10.05.2011 година, взето по Протокол № 3 от 10.05.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция земеделие Кюстендил, третиращ, както следва:

            -          Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за ругулация /ПР/ - третиращ промяна на отреждането му от „За автосервиз" в „За обществено обслужване".

              -          Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, третиращ промяна на установената предимно производствена устройствена зона Пп, с цел изграждане на „Автосервиз" в жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм,

С Възложител Валери Маринов Върголомов.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/