Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-08-549/ 08.11.2016год. на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ,парцел ІІІ-2731 кв.107 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идент. 65365.601.21

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Димитрина Стоилова  Александрова, Никола Георгиев Иванов и Иванка Борисова Михайлова, че със Заповед № РД - 08- 549/ 08.11.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  ІІІ-2731 кв.107 по регулационния план на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.601.21 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За хотел и ресторант", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Борислав Йорданов Грозданов.

     На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.