НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.6.116, местност ”Лозята” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

 

На основание  чл. чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл. 85  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 172 от Протокол №14/27.09.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-595/13.12.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на Oбщина Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

       1.1. Поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор № 65365.6.116, местност "Лозятапо кадастралната карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №1676/20.09.2016г./, с площ от 111,488 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 006116.

            Начална тръжна цена - 31 216.64лв. (тридесет и една хиляди двеста и шестнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) за целия имот за 10 годишния срок на договора.

Размер на депозита за участие в търга - 3 121.66лв. (три хиляди сто двадесет и един лева и шестдесет и шест стотинки).

              2. Срок за отдаване под наем - 10 /десет/ стопански  години.

           3. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  на  имота внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -  05.01.2017г. -  17:00 часа.

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 12.01.2017г. - 17:00 часа.

          4. Срок за закупуване на тръжна документация -   05.01.2017г., 17:00 часа.

          Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                     

          5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 05.01.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

        6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 05.01.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

        7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  5 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  шестата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  6 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  седмата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  7 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  осмата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  8 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  деветата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  9 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  десетата  година от срока на договора.

 

        8. Място, ден и час на провеждане на търга: 06.01.2017г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

      9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 13.01.2017г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

       10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 12.01.2017г., 17:00 часа.                          

      11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 12.01.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

       12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  12.01.2017г., 17:00 часа в деловодството на общината.

 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480