Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

                  На основание: чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.  

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№195

 

                 1. ОбС-гр.Сапарева баня  приема  Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2017 г.

                  2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2017 г.

 

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                   / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

             РЕШЕНИЕ №196

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Витан Митев Андрейн следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 1.200  дка., с № 044024, съгласно скица-проект  № Ф31854 / 09.08.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Гьоло", който имот е образуван от ПИ  № 044005 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

          2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                        / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ 197

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Люба Стоилова Янева следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 0.348  дка., с № 018314, съгласно скица-проект  № Ф31418 / 17.09.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Грабежо", който имот е образуван от ПИ  № 018299 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

            2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                            / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 

 

 

 Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ № 198

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400.00 лв.  на Тони Иванов Стоев по Молба с вх. №З-1874/16.11.2016г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                               / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Правно основание: чл.44, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

              

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №199

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройствона територията /ЗУТ/ и Решение № І - 8, взето  по  Протокол № 6 / 25.11.2014 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня,

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ, РЕШИ:

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ със следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори  65365.32.96, 65365.32.211, 65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187 по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води  и  външно електрозахранване - ниско  напрежение на обект „Пет малкоетажни къщи за настаняване", предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор  65365.32.96, местност "Шишкова кория", по Кадастралната  карта на  гр.Сапарева баня, с Възложител Иванка Георгиева Евстратиева

 

 

 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                         / Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1т.12 и т.23 и ал. 2; чл.27, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ № 200

 

I .ОбС гр. Сапарева баня допълва проект с наименование"Подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб.м. и довеждащ и отвеждащ тръбопровод със следните етапи: първи етап - лява водна камера с вместимост 500 куб.м., суха камера и камера абонати, всички връзки и  външни връзки /довеждащ и отвеждащ водопровод/ , втори етап - дясна водна камера с вместимост 500 куб.м." в   на Общински план за развитие на Община Сапарева баня 2014-2020 г., съответстващ на  Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, Мярка 2. Подобряване условията и инфраструктурата за балнеология

II. ОбС гр. Сапарева баня определя проекта с наименование: "Подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб.м. и довеждащ и отвеждащ тръбопровод със следните етапи: първи етап - лява водна камера с вместимост 500 куб.м., суха камера и камера абонати, всички връзки и  външни връзки /довеждащ и отвеждащ водопровод/ , втори етап - дясна водна камера с вместимост 500 куб.м."  като приоритетен за развитието на общината.

III. ОбС гр.Сапарева баня  упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и подаде пред НДЕФ проектно предложение от Община Сапарева баня, с цел осигуряване на частично финансиране изграждането на гореописаният обект.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

                                                                                                                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

               На основание  чл.52, ал. 1 и чл.21 ал.1, т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.124 ал.1 и ал.2   от Закона За публичните финанси и  във връзка с Наредбата и реда  за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския  бюджет,

 

 

                                                              Общински съвет Сапарева баня  взе

                                                                                                                        

                                                                              Р Е Ш Е Н И Е №201

 

                    1. Приема актуализация на бюджета на община Сапарева баня за 2016 година,както следва:

 

                    1.1 По приходната част намаление  в размер на - 1 992 340,00 лв съгласно Приложение № 1, в т.ч.

 

                1.1.1 Приходи за местни дейности  в размер на 1 992 340,00 лв. в.т.ч. имуществени данъци и неданъчни приходи в размер на 1 992 340,00 лв.

 

                  1.2. По разходите в размер на  1 992 340,00 лв., разпределени по функциии дейности и параграфи съгласно приложение № 1

                  1.2.1 За местни дейности в размер на1 992 340.00лв.

 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                           / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и , и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №202

 

І. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 121 / 12.11.2013 год./. - 1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж - коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК - Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня за срок от пет  години.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество .

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота в размер на  51.00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 

4. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                 / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост  

             

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

       Р Е Ш Е Н И Е № 203

 

            1.Общински съвет дава съгласието си да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Център за спешна медицинска помощ Кюстендил, филиал Сапарева баня към Министерство на здравеопазването, недвижим имот - публична общинска собственост, както следва:

Самостоятелен обект с площ от 148.34 кв.м, представляващ обект с идентификатор № 65365.601.941.10.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, находящ се в сграда с идентификатор №65365.601.941.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV- За баня и поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за предоставения за безвъзмездно управление за срок от 10 години на Център за спешна медицинска помощ Кюстендил, филиал Сапарева баня към Министерство на здравеопазването, недвижим имот - публична общинска собственост.

 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси.

 

 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                               / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА ,

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №204

 

 

1.    Общински съвет Сапарева баня приема от бюджета на Община Сапарева баня да бъдат отпускани по 300.00 лв. за  новородено дете за 2014г.

2.    Средствата по т.1 да се отпускат при условие, че постоянният и настоящ адрес на родителите е на територията на Общината и детето  е родено в Р България.

3.     Средствата да се осигурят от § 42-14 Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет по бюджета на Община Сапарева баня.

 

 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                       / Иван Куйов /