Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД–08–534 от 02.11.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.190, местност

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Георги Славев Миленков, с адрес: гр.София , ж.к „Люлин” бл.613, вх.Д, ет.7, ап.110 и Спасуна Сандева Маврова, с адрес гр.София, р-н Триадица, ж.к. „Гоце Делчев” 238, вх.Ж, ет.2, ап.113, че със Заповед № РД – 08 – 534 от 02.11.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.190, местност „Атанашки дол” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, ободрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел строителство на „Къща за настаняване на туристи”, с Възложител Ивайло Любенов Константинов


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.