Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД 00–35 на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ , парцели I – 1138; II – 1137; XII – 1139 и X – 1141, кв.26 по рег. план на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.11.2016 година Заповед № РД - 00 - 35 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № РД - 08 - 179 от 14.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 1138; II - 1137; XII - 1139 и X - 1141, кв.26 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатори №№ 65365.602.236; 65365.602.235; 65365.602.237 и 65365.602.239 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ, както следва:

- поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XII -1139 и I - 1138, кв.26 по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.237 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

- Придаване на 105/575 кв.м ид.ч от урегулиран поземлен имот представляващ парцел II - 1137, кв.26 към урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII - 1139, кв.26 по регулационния план на гр.Сапарева баня, съгласно Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.15, ал.3, във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ от 12.08.2016 година;

- поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XII -1139 и X - 1141, кв.26 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.237 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Венцислав Иванов Чечев и Николай Кирилов Коларски.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.