Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД –00–36/ 16.11.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел XXII - 3050, кв.113

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 16.11.2016 година Заповед № РД - 00 - 36 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII - 3050, кв.113 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Иван Николов Чучуганов.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.