Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка oт кмета на община Сапарева баня относно допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи за минерална вода

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

САПАРЕВА БАНЯ


 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ  Калин Георгиев Гелев -КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

ОТНОСНО: Допълнения на Наредба за  условията и реда  за издаване на разрешителни за водовземане на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на територията на община Сапарева баня

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС / ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ.

1.      Причини, които налагат приемането.

В момента в Община Сапарева баня е в сила за  условията и реда  за издаване на разрешителни за водовземане на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на територията на община Сапарева баня.  Съгласно Решение №25/02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите  е прехвърлил за базвъзмездно управление и ползване находище на минерална вода „Сапарева баня" - изключителна държавна собственост за срок от 25 години. В разпоредбите на  чл.1 от Наредбата  са определени редът и условията за извършване на услуга водопренос / водоподаване на минерална вода, учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода, общото водовземане и ползване на минерална вода, както и редът и  за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода и задължително заплащане на такса при ползването на минерална вода в с цел стопанска дейност.

Съществуващите и изградени към датата на прехвърляне на  правото на управлени и ползване върху нахоще на минерална вода „Сапарева баня" водопроводи са също  държавна собственост.

В раздел  III „Условия и ред за водопренос / водоподаване на минерална вода" от Наредбата е уреден реда за предоставяне на услугата водопренос / водоподаване по водопроводи общинска собственост.

С  Решение №3 вето по Протокол №5 / 16.03.2012 година на Общински съвет гр.Сапарева баня е приета Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.  В същата тарифа, както и в Наредбата  не е определена такса за водопренос/ водоподаване на минерална вода  до  потребителите и звено, отговорно  за подръжката  и експлоатацията на инфраструктурата за минерални води - общинска собственост, така и за представената за стопанисване от общината инфраструктура- държавна собственост, за която общината има задължение за стопанисване  по силата на Решението на Министъра наоколната среда и водите за предоставянето на находището на общината.

 

2.      Цели, които се поставят.

Целите, които се поставят са свързани генериране на допълнителни приходи в бюджета на общината, за предоставяне от нея услуга до водоползвателите на минерална вода, с цел реинвестиране и осигуряване на възможност за  влагането им в реконструкция на съществуваща или изграждане на нова  инфраструктура за минерални води - водопроводи, резервоаре и др.

 

 

3.      Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.

 

Не са необходими допълнителни финансови средства свързани с приемането на предлаганите допълнения в Наредбата.

 

4.      Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

Очаква   се повишаване на размера на финансовите приходи, които  ще се използват за подобряване на инфраструктурата за водоползване, водоподаване и разпределение на минерална вода на териотрията на Община Сапарева баня

 

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

            Доколкото настоящия проект има за предмет изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".

             Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

            На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Сапарева баня взе следното

 

П Р О Е К Т

 

                                                                                   Р Е Ш Е Н И Е :

 

1.Общински съвет Сапарева баня  приема Допълнения на Наредба за  условията и реда  за издаване на разрешителни за водовземане на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на територията на община Сапарева баня, както следва:

Създава се нов член 32а с две алинеи, със следното съдържание:

Чл.32а. /1/. Отговорностите за поддръжка и експлоатация на инфраструктурата за минерални води, както общинска собственост, така и предоставената за стопанисване инфраструктура - държавна собственост се възлагат на Дирекция  БУТОСДЕИПОДМП  и по точно но специалист „Общинска собственост".

           /2/. Таксата за водопренос по общински водопровод за минерална вода е в размер на 0,02 лв. на куб.м. разрешено по разрешително за водовземане количество минерална вода.

 

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на община  Сапарева баня

 

 

Съгласувал:.................................

                /Илияна Базиргянова/

                Юрисконсулт при община Сапарева баня