Публични регистри > ПроектиПринтирай

„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”, ДБФП № M13-22-166/25.08.2014 г.

Община Сапарева баня, в качеството си на бенефициент, успешно реализира  проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", в изпълнение на ДБФП № M13-22-166/25.08.2014 г.,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

 

Обща цел на проекта

Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения.

Специфични цели

Ø повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня ;

Ø подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията;

Ø подобряване на ефективността на работата и повишаване капацитета на  управляващите и експертни общински служители;

Ø повишаване на капацитета на служителите в общинската администрация за предоставяне на по-качествени и по-прозрачни административни услуги.

Целевите групи,  обхванати от проекта, са служителите в администрацията на Община Сапарева баня, които в края на проекта достигнаха 128 обучени лица.

 

Бюджет на проекта - 122 695, 00 лв.

Период на изпълнение 12 месеца, считано от 25.08.2014 г. до 25.08.2015г. 


Въз основа на проектното предложение бяха осъществени следните дейности:

ü  Дейност 1. Управление на проектните дейности;

ü  Дейност 2. Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения.

ü  Дейност  3. Дейности за информация и публичност

 

и постигнаха следните очаквани резултати:

ü  Успешно управляван проект;

ü  Повишена квалификация на служителите от общинска администрация Сапарева баня;

ü  Придобити трайни умения и компетентности в областта на управление на конфликти и разрешаване на проблеми, областта на организиране на екип, утвърждаване на сътрудничеството и ефикасното работно взаимодействие, областта на ефективната и успешна комуникация с представители на специфични групи граждани;

ü  Подобрена работа на общинската администрация, вследствие на приложението в работната й практика на новите компетенции и умения;

ü  Осъществени 6 бр. обучения от каталога на ИПА за 2013 г.;

ü  Проведени 6 бр. специализирани обучения за служителите на общинската администрация;

ü  Осъществени дейности за визуализация и публичност.

 

Успешната реализация на горевизирания проект е предпоставка за подобряване ефикасността и ефективността на работата на администрацията на общинско ниво, гарантирайки качеството на предлаганата публична услуга  в ежедневния работен процес на общинска администрация Сапарева баня.