Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 174/27.09.2016 година , взето по Протокол № 14 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.09.2016 година Решение № 174, взето по Протокол № 14 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.24.214, местност „Грамчова чешма" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствен зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на сграда за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи с открит басейн", с Възложител Милан Димитров Джоргов.

 

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.