Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение № 129/23.06.2016 година, взето по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

 O Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.06.2016 година Решение № 129, взето по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от сондаж 1ХГ на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „ДАКО 15" ЕООД.

 

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.