Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-505/14.10.2016 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел VІІ-223, кв.28 по плана на с.Ресилово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Стойчо Николаев Гиздов, че със Заповед № РД-08-505/14.10.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-223, кв.28 по плана на с.Ресилово, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Борис Иванов Паризов,  съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове. 

 

  На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.