Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД - 08- 493/ 10.10.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ, парцел ІХ-47, УПИ, парцел Х-46 УПИ, парцел ХІ-45 кв.2 по рег. план на с.Овчарци

   ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на  Радослав Иванов Ачов и Даниел Райчов Ачов, че със Заповед № РД - 08- 493/ 10.10.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-47, кв.2, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46 кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-45 кв.2 по регулационния план на с.Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-47 кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46 кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с пл.№ 46 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня., поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46, кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-45 кв.2 по плана на с.Овчарци по съществуващата имотна граница на поземлен имот с планоснимачен №46 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с възложител Тони Иванов Стоев.

 

     На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.