Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-28 / 10.09.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-28/ 10.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №128 /22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2704 кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.761 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-2704 кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.748 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-2703, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2702, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, Х-2701, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 430-449 по плана гр.Сапарева баня, третиращ:

 

1 Закриване на част от улица с осови точки 430-449 по плана гр.Сапарева баня, откриване на нова улица с осови точки 430А-430Б, която е част от поземлен имот с идентификатор 65365.601.816 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като новите улични регулационни линии минат по имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 65365.601.761, 65365.601.748, 65365.601.762 и 65365.601.906 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

2.Обособяване на нов квартал с номер 105А

3.Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І в новообразуван кв.105А, като вътрешно - регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.905 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.823 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване".

4. Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ в новообразуван кв.105А, като вътрешно- регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.764 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване."

5. Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ в новообразуван кв.105А, като вътрешно - регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.763 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му„За обществено обслужване"

6. Отреждане на два нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV и V в новообразуван кв.105А, като вътрешно- регулационните им линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.762 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането им „За обществено обслужване"

7.Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парце VІ в новообразуван кв.105А, като вътрешно - регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.906 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм. за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, с Възложител Славчо Кирилов Коларски, Николай Кирилов Коларски, Миглена Йорданова Джоргова-Георгиева, Виктор Спасов Кюрчийски, Катя Иванова Темелакиева, Йорданка Иванова Ранчова.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.