Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи”, находяща се в УПИ, парцел I – 2714, 2715 „За обществено обслужване”, кв.105

    Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 2714, 2715 „За обществено обслужване", кв.105 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.755 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Иван Георгиев Кьосев.

 

     Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 27.10.2016 година