Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Сапарева баня

Ул. „Германея" №1, тел. 070722365

e-mail: obc_sbanya@abv.bg

 Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №186 от Протокол №15/31.10.2016г. на Общински съвет Сапарева  баня

 

 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА

ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на кандидати за съдебни заседатели към РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА


На основание чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно законовите разпоредби.

 

1.    Изисквания към кандидатите:

 За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

      - има настоящ адрес в община Сапарева баня;      

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

 

  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Съгласно Решението на Общото събрание на съдиите от   Окръжен  съд - Кюстендил за Община Сапарева баня са определени 7 бр. съдебни заседатели към Районен съд Дупница.

 

2.    Начин и срок за провеждане на  процедурата:

Комисията за избор на съдебни заседатели обявява началото на процедурата и определя 14-дневен срок за подаване на документи от 03.11.2016г до 16.11.2016г. до 17:30 часа в деловодството на  Общински съвет Сапарева баня

След изтичане на  14-дневния срок, Комисията разглежда и определя кандидатите , които ще бъдат предложени за утвърждаване от ОбС-Сапарева баня. Кандидатите подават лично   документите за участие в процедурата.

 

3.    Необходими документи за кандидатстване:

-Подробна автобиография, подписана;

-Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

-Копие от лична карта, заверена с „Вярно с оригинала" и подпис на кандидата;

-Копие от диплома за завършено образование и педагогическа квалификация, ако притежава такава, нотариално заверено;

-Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

-Данни за контакт на две лица , към които Общински съвет да се обръща за препоръки;

-Мотивационно писмо;

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 по образец;

-Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973г.

-Декларация за съгласие за обработване на личните данни по образец;

-Препоръка от Председателя на съответния съд, ако кандидата е бил вече съдебен заседател.

 

 4.  Място за подаване на документите: Община Сапарева баня - ул. „Германея"1; ет.3- при Техническия сътрудник на Общински съвет.