Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД –00–32/27.09.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на /ПЗ/ в обхвата на УПИ, представляващ парцел IV - 1319, кв.18 по рег.план на гр.Сап. баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.09.2016 година Заповед № РД – 00 – 32 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

1.Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ както следва:

- поставяне в съответствие на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 1319 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III – 1320, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.856 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

-  разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера IV – 1319 и XIX – 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

2.Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват новообразувани урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 1319 и XIX – 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, със следните пределно допустими показатели на застроявене, както следва:

-   Плътност на застрояване Ппл – 60%

-   Височина /Етажност/ - 3 – 10.00 /1-3/

-   Интензивност на застрояване – Кинт – 1.20

-   Минимална озеленена площ – 40 %

С цел осигуряване на възможност за изграждане на Малкоетажна жилищна сграда в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX – 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня и запазване на съществуващата малкоетажна жилищна сграда в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 1319 кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложители Юлия Димитрова Гювийска, и Бончук Димитров Косовски

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/