Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение № ПЕ-15-ЕО/15.09.2016г. на Директора на РИОСВ-Перник за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за (ПУП) –(ПР) и(ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идент. № 65365.27.52 в местността

                                                                                     OБЯВЛЕНИЕ

 

       Съгласно чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 15.09.2016 г. от Директора на РИОСВ - Перник Решение № ПЕ- 15 -ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 65365.27.52 в местността „Ридо“ по Кадастралната карта (КК) на гр. Сапарева баня, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – „Жс“, с цел изграждане на две сгради за обществено предназначение „Офисни сгради“, с Възложител: Димитър Костадинов Мутавджийски, с характер да не се извършва екологична оценка


         Съобщение за Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 17 09.2016 г. за период от 14 дни.

 
        Копие от Решението се намира в отдел БУТОСДЕИПОДМП. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.