НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за част от имот – публична общинска собственост – 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/ по рег. план на гр. Сапарева баня, с идент. №65365.601.869

ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 139 от Протокол №12/29.07.2016г.   на общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-496/11.10.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

              1.1. Част от имот – публична общинска собственост – 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/ по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.869 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК – София, последно изменена със Заповед № КД-14-10-436/30.11.2009г. на Началника на СГКК – Кюстендил /автоспирка „Банята” посока гр. Дупница/, ведно с поставения върху имота преместваем обект – „Павилион за продажба на вестници и списания” със застроена площ 3,00 кв. м. за срок от 5 години.

            Начална тръжна цена – 1080.00лв. (хиляда и осемдесет лева и нула стотинки) годишно без ДДС за целия обект ведно с преместваемия обект разположен върху него.

 

           2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/  години.

           3. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  на  имота  или  108.00лв.

(сто и осем лева и нула стотинки) внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита  03.11.2016г. -  17:30 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 10.11.2016г. – 17:30 часа.

 

           4. Срок за закупуване на тръжна документация –   03.11.2016г., 17:30 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 03.11.2016г. - 17:30 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 03.11.2016г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе авансово на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга:  04.11.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 11.11.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  – 10.11.2016г., 17:30 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – до 10.11.2016г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  10.11.2016г., 17:30 часа в деловодството на общината.

 

                                        

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480