Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-30 / 21.09.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, парцел І-510, кв.73 по рег. план на гр.Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ


       Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-30/ 21.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров и частично изменен със Заповед №9/ 20.01.1992 год. и Заповед № 87/13.08.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 510 кв.73 по регулационния план на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.602.140 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-510 кв.73 по регулационния план на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.602.140 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност- Жм, с Възложител Евелина Иванова Спасова.

 

           Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.