Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-08-375/24.08.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел V - 407, кв.19 по плана на с.Овчарци

  О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                                           

Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния  кодекс /АПК/  обявява на Мариола Василева Кирова, че със Заповед №РД-08-375/24.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня  е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 407, кв.19 по плана на с.Овчарци, третиращ както следва:

            - Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”,

          - Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V – 407 новотреден „За обществено обслужване”, кв.19 по плана на с.Овчарци, третиращ осигуряване на възможност за изграждане на една малкоетажна обществено – обслужваща сграда и две сгради от допълващото застрояване без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Спаска Стоилова Пипeрков, съгласно графичната част на приложения към тази – Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на на План за застрояване /ПЗ/, като изготвен на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

          На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14-дневен срок от обявяването в интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.