Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-389 / 30.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват улица с о.т 164-167-159 с идент. 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сап. баня , ул.”Опълченска”

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на  Стоян Симeонов Ставрев, че със Заповед № РД-08-389/ 30.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхват улица с.о-т. 164-167-159 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /ул.”Опълченска”/, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1090, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.322 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1091, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.316 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-1092, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.315 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ- 1093 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.314 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІІ-1094 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.313 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ-1095, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.308 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-1096, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.307 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІ-1097 кв.28  по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.306 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІ-1098 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.305 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1099 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.300 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  І-1100 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.299 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/ 19.02.2008 годна на Изпълнителния директор на АГКК – София, третиращ намаляване ширината на улица с о.т 164-167-159 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /ул.”Опълченска”/  от 8,50 м. на 8,00 м откъм страната на квартал 28 по плана на гр.Сапарева баня, с Възложител  Община Сапарева баня.


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.