НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-31/21.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-31/21.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLІІІ-1295, кв.3 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.625 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Славянка Славчова Василева и Цветан Славчов Василев.