Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-438 / 13.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват на поземлен имот с идент. 65365.30.121 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на  Ладислава Йорданова Димитрова, че със Заповед № РД-08-438/ 13.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №6 от 20.01.2009 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.30.121 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни поземлени имота с идентификатори 65365.30.146 и 65365.30.147 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Ладислава Йорданова Димитрова и Иван Кирилов Мандев.

     На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.