Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Сапарева баня

Изх. № …………………. ./……………………..2016 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Сапарева баня

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От

Иван Куйов – Председател на Общински съвет Сапарева баня

 

Относно: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Сапарева баня.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1.      Причини, които налагат приемането на Наредбата.

Влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) налага приемането на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Сапарева баня. Съгласно чл. 346, ал. 1 от ЗПУО, във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в които служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. В чл. 346, ал. 2 от ЗПУО е предвидено, че обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.

 

 2. Цели, които се поставят.

 С приемането на Наредбата ще се постигнат следните цели:

- изпълнение от местната власт на разпоредбата на чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- възможност за публичен контрол от страна на родителите върху дейността на детските градини в Общината;

 

3.      Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Приемането на Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Сапарева баня не изисква предвиждане на финансови средства в бъдеще, както и корекция в бюджета на Община  Сапарева баня за 2016 г.

 

4.     Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

С прилагането на цитираната Наредба ще се постигнат следните резултати:

- хармонизиране на местното законодателство с националното в областта на образованието;

-  публичност и възможност за предоставяне на допълнителна електронна услуга за населенето.

 

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община  Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта.

На базата на гореизложеното и на основание чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет –  Сапарева баня да вземе следното

 

 

                                                                                      ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет  Сапарева баня приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Сапарева баня/Приложение №1/.

 

 


ВНАСЯ:

Иван Куйов

Председател на Общински съвет Сапарева баня

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Проекто-наредба (37.00 KB)