Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Сапарева баня

Изх. № …………………. ./……………………..2016 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Сапарева баня

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От

Иван Куйов – Председател на Общински съвет Сапарева баня

 

 Относно: Приемане на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Сапарева баня.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1.       Причини, които налагат приемането на Наредбата.

Влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование налага приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община  Сапарева баня. Съгласно чл.59, ал.1 от ЗПУО, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет, а за държавните детски градини - с акт на съответния финансиращ орган.

 

 2. Цели, които се поставят.

 С приемането на Наредбата ще се постигнат следните цели:

- изпълнение от местната власт на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- възможност за публичен контрол от страна на родителите върху дейността на детските градини по отношение на реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини в Общината;

-  реализиране на общинската политика по обхващането на всички подлежащи на задължително предучилищно образование чрез предоставяне на различни форми на организация – целодневна, полудневна, самостоятелна, почасова.

 

3.       Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Приемането на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община  Сапарева баня не изисква  предвиждане на финансови средства в бъдеще, както и корекция в бюджета на Община  Сапарева баня за 2016 г.

 

4.      Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

С прилагането на цитираната Наредба ще се постигнат следните резултати:

- ясно разписани правила и критерии за прием на децата в детските заведения на територията в Община  Сапарева баня;

-  добър финансов контрол при събиране на определените такси за ползване на детските градини.             

 

5.       Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Предложеният Правилник е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и ЗПУО.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет-страницата на Община  Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта.

На базата на гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 76, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет –  Сапарева баня да вземе следното    

                                                                             

                                                                                      ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ:


  1. Общински съвет  Сапарева баня приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община  Сапарева баня / Приложение №1/

 

 

ВНАСЯ:

Иван Куйов

Председател на

ОбС Сапарева баня

      

 

 

Прикачени файлове

Проекто-наредба (76.50 KB)