Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до заинтересованите лица във връзка с инвестиционно намерение на „РИЛА ТУРС 2010” ЕООД

       Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Зала за тихи игри” и „Дървени къщи за настаняване на туристи – тип „А” и тип „Б”, находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ, кв.5 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, с Възложители  „РИЛА ТУРС 2010” ЕООД

 

        Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 07.09.2016 година.