Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №41/26.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 1

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Стаменко Илиев Лазов имот с площ от 0.513 дка., с № 016177 съгласно скица-проект № 035997 / 15.03.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност " На Ридо", който имот е образуван от имот № 016109, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

РЕШЕНИЕ № 2

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Иван Стойнев Попов имот с площ от 0.881 дка., с № 016178 съгласно скица-проект № 035996 / 15.03.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност "Ридо", който имот е образуван от имот № 016109, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

РЕШЕНИЕ № 3

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Мите Алексов Червенобрежки имот с площ от 0.749 дка., с № 032054 съгласно скица-проект № 31447 / 31.01.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност "Банско ливаге", който имот е образуван от имот № 032009, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 
РЕШЕНИЕ № 4

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Данаил Андонов Захаринов имот с площ от 2.421 дка., с № 007378 съгласно скица-проект № 035995 / 15.03.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност "Стубело", който имот е образуван от имот № 007325, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 5

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Васев Богоин имот с площ от 1.411 дка., с № 000129 съгласно скица-проект № 035993 / 31.01.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност " Долна Мера", който имот е образуван от имот № 000010, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 6

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Христо Минев Лазов имот с площ от 0.211 дка., с № 016176 съгласно скица-проект № 036000 / 15.03.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност " На Ридо", който имот е образуван от имот № 016109, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 
РЕШЕНИЕ № 7

1. Общински съвет - гр.Сапарева баня допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение №1 от протокол № 40/20.04.2011г. на ОбС Сапарева баня, което след редакцията придобива следното съдържание:
2. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Христо Минев Лазов имот с площ от 8.188 дка., с № 007377 съгласно скица-проект № 035992 / 31.01.2011г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност "Стубело", който имот е образуван от имот № 007325, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 8

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен Подробен устройствен план - план за регулация одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ИКна ОНС гр.Станке Димитров, Заповед №221/28.12.2001 и Заповед № 513/08.12.2005 година на Кмета на Община Сапарева баня и Решение №2 от Протокол №25/24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня с обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор №65365.601.323 по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня/ , третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, съгласно изготвен Предварителен вариант на Проект за изменение на ПУП - ПР.
2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта за изменение на ПУП- ПР.


РЕШЕНИЕ № 9

1.Общински съвет-гр.Сапарева баня дава съгласието си Община Сапарева баня да кандидатства пред ПРСР 2007 - 2013 за финансиране за довършване на проект : „Обществен парк гр.Сапарева баня ", находящ се в УПИ, парцел І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня /нов иднетификатор № 65365.601.323 по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня/
2.Общински съвет гр.Сапарева баня определя обект : „Обществен парк гр.Сапарева баня", находящ се в УПИ, парцел І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор № 65365.-601.323 по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня / като приоритетен за развитието на общината.
3.Общински съвет - гр.Сапарева баня задължава Кмета на Община Сапарева баня да контролира изпълнението на проекта.

 
РЕШЕНИЕ № 10

ОбС гр.Сапарева баня отменя Решение № 14 по Протокол №40 от 20.04.2011г. на Общински съвет Сапарева баня.


РЕШЕНИЕ № 11

ОбС гр.Сапарева баня освобождава ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня, обл.Кюстендил от заплащане на такса за битови отпадъци.  


РЕШЕНИЕ №12

ОбС гр. Сапарева баня приема Годишен план за действие - 2011 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги на Община Сапарева баня.

РЕШЕНИЕ № 13

ОбС гр. Сапарева баня приема Годишен план за действие - 2012 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги на Община Сапарева баня

 
РЕШЕНИЕ № 14

1.ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишна програма за управление на имоти общинска собственост за 2011 г. приета с Решение № 11 от Протокол № 37 /28.01.2011 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, както следва:
В раздел І ПРОДАЖБИ в колона „№ по ред"добавяме №№131 , 132 и 133
- № 131 -ПИ -ЧОС ,представляващ имот с № 53254.0.177,м"Света Богородица" по КВС на землище с.Овчарци,общ.Сапарева баня с площ 575 кв.м.,представляващ ливада .
- № 132 - УПИ /п-л/ ХІХ ,кв.43 ,с.Овчарци ,площ 703 кв.м. - за жилищно
строителство.
- № 133 - ПИ - ЧОС,представляващ имот с № 65365.601.94 - „за друг вид озеленени площи „,гр.Сапарева баня с площ 388 кв.м.


РЕШЕНИЕ № 15

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден недвижими имот - частна общинска собственост , АОС № 590/04.05.2011 г. без провеждане на търг или конкурс, УПИ представляващ парцел ХІХ , кв.43 по плана на с.Овчарци с площ от 703.00 кв.м. на Георги Кирилов Мантарков - собственик на законно построена сграда върху него по пазарна цена .
2. Общински съвет приема пазарна оценка от 16 028,40 лв. за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител на имоти по реда на чл.22,ал.3 от ЗОбС за оценка на УПИ/парцел/ ХІХ ,кв.43 по регулационнишя план на с.Овчарци с цел продажба.
3. ОбС гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на недвижимия имот при посочените условия.

 
РЕШЕНИЕ № 16

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат продадени недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи парцели ХІІІ, ХІV и ХХ , кв.8 отредени „За вилно селище" , съгласно действащият Подробен устройствен план - план за регулация на с.Паничище, одобрен с Решение №6 от Протокол №29/17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, чрез провеждане на търгове с тайно наддаване.
2. Общински съвет гр.Сапарева баня одобрява пазарни оценки изготвени от независим лицензиран оценител - инж.Владимир Михайлов Владимиров, съгласно Сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100100888 от 14.12.2009 година от Камара на независимите оценители в България, касаещи продажбата чрез провеждането на търгове с тайно наддаване на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІІ, ХІV и ХХ, кв.8 по плана на с.Паничище .
3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за продажбата на имотите, подробно описано в т.1. в размер на 125 лв. без ДДС за 1 кв. м.
4.Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публични търгове с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимите имоти с кандидатите спечелили търговете.


РЕШЕНИЕ № 17

І.Общински съвет град Сапарева баня дава съгласието си да бъде сключено Допълнително споразумение към Договор № 69 от 02.08.2007 г. за покупко - продажба на недвижим имот- УПИ, ПАРЦЕЛ ІX - „ЗА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕСКС" в кв.5, съгласно ПУП-План за регулация на с.Паничище, община Сапарева баня, вписан в Служба по вписванята гр.Дупница, с №206, томІІ, партида 2229, вх.р-р №3299 от 02.08.2007г, което споразумение да третира:
1. Отпадане на поетия от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ ангажимент да осигури изграждането на външното ел. захранване за уреголиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - „За хотелски комплекс" в кв.5, по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, т.е. нова /кабелна/ линия до нова възлова станция - „Паничище-І", а от там пръстеновидна мрежа към новите трафопостове на хотелския комплекс.
2. Поемане на нов ангажимент от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за изграждане на път, част от общинската пътна мрежа на Сапарева баня, заедно с подземна инженерна инфраструктура, свързващ главния път между гр.Сапарева баня и с.Паничище и уреголиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - „За хотелски комплекс" в кв.5, по плана на с.Паничище, община Сапарева баня.
ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета инж.Сашо Иванов да сключи Допълнително споразумение към договор № 69 от 02.08.2007 год. за покупко - продажба на недвижим имот - УПИ, ПАРЦЕЛ ІX - „ЗА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕСКС" в кв.5, съгласно ПУП-План за регулация на с.Паничище, община Сапарева баня, вписан в Служба по вписванята гр.Дупница, с №206, томІІ, партида 2229, вх.р-р №3299 от 02.08.2007г. , при условията от настоящото решение.

 
РЕШЕНИЕ № 18

1.Общински съвет град Сапарева баня дава съгласието си да бъде сключено Допълнително споразумение /Анекс/ към Договор №5/19.04.2010г. за покупко - продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, сключен от една страна от Община Сапарева баня и от друга МЦ„Св.Иван Рилски - 2003" ЕООД, което споразумение да третира удължаване с две години на срока за изпълнение на поетото в чл.4, ал.3 от цитирания договор, задължение от страна на МЦ„Св.Иван Рилски - 2003" ЕООД, с ЕИК109566933, със седалище и адрес на управление гр.Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Св. Георги" №22, като съответно крайният срок за реализиране на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация да бъде пет години считано от датата на влизане в сила на договора.
2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня - инж.Сашо Иванов да сключи анекс към Договор №5/19.04.2010г. за покупко - продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, сключен от една страна от Община Сапарева баня и от друга МЦ„Св.Иван Рилски - 2003" ЕООД, при условията от настоящото решение.


РЕШЕНИЕ № 19

ОбС гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето за 2011 г. на територията на Община Сапарева баня.


РЕШЕНИЕ № 20

Общински съвет гр. Сапарева баня приема Годишния финансов отчет и Доклад за дейността на „ВиК Паничище" - ЕООД за 2010 г.


РЕШЕНИЕ № 21

1.Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изграден обект Ремонт и възстановяване на пилотна система на паркинга и пътя на хижа „Пионерска" - Паничище, община Сапарева баня, в поземлен имот частна общинска собственост съгласно Акт № 439 / 01.07.2008 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 139, том ІХ, рег.№ 2391 / 04.07.2008 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.81, с начин на трайно ползване „Иглолистна гора", предназначение на територията горска; поземлен имот частна общинска собственост съгласно Акт № 534 / 15.12.2009 година, вписан в Службата по вписванията № 104, том 17, рег.№ 4207 / 16.12.2009 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.963, с начин на трайно ползване „Иглолистна гора", предназначение на територията горска и поземлен имот частна общинска собственост съгласно Акт № 268 / 03.10.2007 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 99, том ХVІІ, рег.№ 4415 / 05.10.2007 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.922 с начин на трайно предназначение „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване", местност „Рила" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 417 / 10.11.2009 година на Началник на СГКК - гр.Кюстендил.
2.Общински съвет - гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши необходимите процедури съгласно ЗУТ относно законосъобразното започване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строежа.


РЕШЕНИЕ № 22

1.Общински съвег гр. Сапарева баня дава своето съгласие да се започнат действия по «Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, автоматично управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление на територията на Община Сапарева баня» - „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление на Община Сапарева баня- в селищата гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово "
При следните условия:
• Размерът на средствата за обекта ще са паричният еквивалент на около 900 000 Киловат часа /годишно при (които ще покрият стойността на консумираната ел. Енергия , инвестиционната компонента, и оскъпяването и за срока на договора, както и разходите по подръжката и експлоатацията на системата).
• Размерът на експлоатационните разходи и разходите за поддръжка да се запазят в размера на средствата предвидении в бюджета на Общината за 2011 г., но за срока на споразумението да се индексират ежегодно с коефициента на инфлация.
• Срок на изплащане на инвестицията- до 10 години ;
• Гратисен период - от мин. шест месеца до макс. една година ;
• Частният партньор да финансира пълния обем на инвестицията за - «Енергоефективна модернизация ,реконструкция и изграждане на нови системи за автоматично управление и централен диспечерски център,поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление на територията на община Сапарева баня» със собствени средства и/или да поеме задължението да осигури финансирането от трето лице.
• Размерът на предложените инвестиции и начина на тяхното възстановяване да е чрез икономия на електрическа енергия за срока на Договора към него ;
• Частният партньор изцяло да носи финансовия, техническия и търговския риск за изпълнението на предвидените дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания резултат в системата за улично осветление на Община Сапарева баня ;
• Частният партньор да поеме експлоатацията и поддръжката на съществуващата новоизградената система за улично осветление за срока на Споразумението и Договора към него;
2. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да организира и проведе процедура по реда на ЗОП респективно по НВМОП с предмет «Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, автоматично управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление на територията на Община Сапарева баня» - „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление на Община Сапарева баня- в селищата гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово» при условията описани в т.1 от решението.
3. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за обществената поръчка със спечелилия кандидат.
4.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извършва контрола по дейността за периода на договора.

 
РЕШЕНИЕ № 23

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня, предоставя за извършване на тренировъчна и съзтезателна спортна дейност за срок от пет години, срещу заплащане на месечна вноска в размер на 50.00 лв., на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Германея", гр. Сапарева баня представлявано от председателя на управителния му съвет Димитър Иванов Роголинов, недвижим имот - публична общинска собственост /АПОС №23 от 01.02.2006г. вписан под №181, том ІІ, Вх. р-р №461 от 02.02.2006г./ представляващ: Застроен урегулиран поземлен имот пл.№ 85 - „Стадион", кв.95 по ЗРП на гр.Сапарева баня с площ 24 260кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 200кв.м., състояща се от тренировъчна зала, 2 канцеларии, 3 бани, 2 съблекални, 4 предверия и 1 мазе, като Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Германея", гр.Сапарева баня се задължава да предприеме всички организационно - технически мерки за обезопасяване на лицата ползващи обекта.

 

 

*Препис извлечение от Протокол №41/26.05.2011 г. е достъпно в прикачения файл

Прикачени файлове

Протокол №41 (204.50 KB)