Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-354/ 09.08.2016 год. на кмета на oбщина Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ ХІІІ-1421 кв.10 и УПИ ІІІ-1428 кв.10 по рег. план на гр.Сапарева баня

    ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на  Мариана Славчова Джоргова, че със Заповед № РД-08-354/ 09.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421, кв.10 по регулационния план на гр.Сапарева баня, който е част от поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.906 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София,  третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.902 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Сашка Василева Джоргова – Спасова и Мариана Василева Пеянина

 

     На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.