Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-27/ 17.08.2016 година на кмета на Община Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-27/ 17.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на  урегулирани поземлени имоти представляващи парцели VІ-2018,  V-2017  VІІ-2019 кв.32 и VІІІ-2017, 2018 кв.32 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-2018 кв.32 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2017 кв.32 по плана на с.Сапарево по съществуващата имотна граница на поземлен имот с пл.№2018, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-2018 кв.32 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2019 кв.32 по плана на с.Сапарево по съществуващата имотна граница на поземлен имот с пл.№2018, поставяне в съответствие  новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-2018, кв.32 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-2017,2018 кв.32 по плана на с.Сапарево, по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№2018, с Възложител Албена Петрова Грозданова” .

 

 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.