Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-26/17.08.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня

            

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-26/ 17.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 264/ 18.12.1989 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на  урегулирани поземлени имоти представляващи парцели ХVІІІ, кв.100, ХVІІ, кв.100 и V кв.100 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.601.261, 65365.601.258 и 65365.601.260 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София,  третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІІ кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.261 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІІ кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.261 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Илия Аспарухов Иванов.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.