Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-23 / 10.08.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ на представляващ парцел ІІІ-2731, кв.107 по рег. план на гр.Сапарева баня


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-23/ 10.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №128 /22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2731, кв.107 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.21 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня., одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2731, кв.107 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За хотел и ресторант”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Борислав Йорданов Грозданов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.