Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 24/10.08.2016 на кмета на община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) одобрен в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.121

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.08.2016 година Заповед № РД – 00 – 24 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 6 от 20.01.2009 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.121, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни поземлени имота с идентификатори №№ 65365.30.146 и 65365.30.147, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Ладислава Йорданова Димитрова и Иван Кирилов Мандев.

 

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.