Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-25/16.08.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел VІ-122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-25/16.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.427 и  №65365.601.428 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.427 и  №65365.601.428 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІ122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.427 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІІ122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.428 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,

 

като новата вътрешно регулационна линия на новообразуваните урегулиран поземен имот, прставляващ парцел ХХVІІ – 122 и урегулиран поземен имот, прставляващ парцел ХХVІІІ – 122, кв.12 по плана на гр.Сапарева баня мине по съществуващата на място имотна граница между поземлени имоти с идентификатори №65365.601.427 и  №65365.601.428 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложители Милчо Симеонов Андров, Людмила Райчова Банкова, Ели Райчова Мертакчийска и Исталиянка Николова Андрова.