Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до Иванка Лазарова Завалийска за /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. № 65365.22.229, местност „Блатски път”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Лазарова Завалийска – гр.София, р-н 15 Младост, секция 115, ж.к „Младост 4” № 467, вх.б, ет.2, ап.120 и на . Димитър Кирилов Тодоров – гр.Дупница, ул.”Родопи” № 29, че със Заповед № РД – 08 – 335 от 28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.22.229, местност „Блатски път” и част от поземлен имот с идентификатор № 65365.22.119, местност „Блатски път”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – строителство – установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          -  Плътност на застрояване – 80 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт – 2.5

                           - Етажност /Височина/ - 1 –  3  / 3.00 м. – 10.00 м. /

                           - Минимална озеленена площ – 20 %

с цел строителство на „Цех за производство на продукти от месо”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложите „ГРЕВИЛЕЯ” ЕООД, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 С Решение № 3 от  21.07.2016 година, точка І – 8, взето по Протокол № 3 / 21.07.2016 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 2 260 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.22.229, местност „Блатски път” и 319 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.22.119, местност „Блатски път”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня земеделска земя, шеста категория, неполивна.