Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г. НА Заседание на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 135 

 

Общински съвет Сапарева баня на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.10в, т.7 и чл.198а, ал.5 във връзка с чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите (ЗВ)    НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ по Докладна записка № Д-76/28.07.2016  относно: Присъединяване на Община Сапарева баня към Асоциация по В и К на обособената територия – Кюстендил, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД,     гр. Кюстендил.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

     ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №136

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2016 г. от Общинска горска територия предвидени по лесоустройствен проект  в отдели както следва с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

отдел 16 „а” възраст 40 г.със стояща маса бял бор 40 куб.м;

отдел 17 „а” възраст 35 г. със стояща маса бял бор 30 куб.м;

отдел 17 „к” възраст 35год. със стояща маса бял бор 250 куб.м, черен бор 40 куб.м;

отдел 19 „г” възраст 35 год. със стояща маса бял бор 530 куб.м, зимен дъб 10 куб.м;

отдел 19 „д”възраст 35 год. със стояща маса бял бор 370 куб.м;

отдел 23 „о” възраст 30 год. със стояща маса бял бор 200 куб.м и топола 220 куб.м;

отдел 23 „я” възраст 30 год. със стояща маса бял бор 10 куб.м и топола 110 куб.м;

 

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2016 г.

 2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

 

                                                     ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №137

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина от Общинска горска територия повредена вследствие  ветровал и ветролом  в отдели, както следва с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност  определени на основание Решение № 20 от Протокол №3/15.12.15 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня:

 

отдел 98 „в” възраст 130 г.със стояща маса бял бор 30 куб.м,  смърч 180 куб.м и ела 20 куб.м;

отдел 98 „г” възраст 130 г., със стояща маса бял бор 20 куб.м, ела 670 куб.м, смърч 150 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2016 г.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

 

      ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ№138

 

      І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, и ремонт и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

    подотдел 34-в – стояща маса черен бор 820 куб.м, стояща маса бял бор 40 куб.м;

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина черен бор-332 куб.м, средна строителна дървесина черен бор 284 куб.м, дребна строителна дървесина черен бор 2 куб.м и дърва черен бор 59 пл. куб.м., едра строителна дървесинабял бор 16 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 12 куб.м и дърва бял бор 1 пл. куб.м;

   подотдел 34-з – стояща маса бук 680 куб.м;

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук 15 куб.м, средна строителна дървесина бук 1 куб.м и дърва бук 560 куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

-          22 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-          25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   3 000лв. без ДДС

 

    ІІ. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието за отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 34-в и 34-з по един от следните начини:

1. Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 34-в, 34-з, общинска горска територия.

              2. Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 и чл.77, ал.1  и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№139

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета сРешение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавя №186

№ 186 –  3,00 кв.м. открита площ находяща се в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227- 228 /тротоара/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.869 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК – София, последно изменена със Заповед № КД-14-10-436 / 30.11.2009 г. на Началника на СГКК – Кюстендил /автоспирка „Банята” посока гр.Дупница/, ведно с поставеният върху имота преместваем обект – „Павилион за продажба на вестници и списания” със застроена площ 3,00 кв.м., съгласно изготвените схема за поставяне и Разрешение за поставяне, издадени от главния архитект на Община Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост – 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.869 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК – София, последно изменена със Заповед № КД-14-10-436 / 30.11.2009 г. на Началника на СГКК – Кюстендил /автоспирка „Банята” посока гр.Дупница/, ведно с поставеният върху имота преместваем обект – „Павилион за продажба на вестници и списания” със застроена площ 3,00 кв.м. за срок от пет  години.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител – инж. Владимир Михайлов Владимиров, съгласно Сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100100888 от 14.12.2009 г. от Камара на независимите оценители в България, в размер на 90,00 лв./ месец, без ДДС.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота ведно с преместваемия обект разположен върху него в размер на 1080.00 лв./ годишно без ДДС, съгласно пазарната оценка по т.3 от решението.

5. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

           Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ№ 140

 

1. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Стаменко Георгиев Гиздов  следните  поземлени  имоти :  

- Имот с площ от 1.200  дка., с № 006313 съгласно скица-проект  № Ф00182 / 09.02.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Стубело”, който имот е образуван от имот  № 006210 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

- Имот с площ от 0.800  дка., с № 006314 съгласно скица-проект  № Ф00183 / 09.02.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Стубело”, който имот е образуван от имот  № 006210 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №141

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Васил Манев Йовев  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 1.000  дка., с № 001029 съгласно скица-проект  № Ф00150 / 04.06.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Самоковско шосе”, който имот съответства на имот  № 001029 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                            / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №142

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците  на    Васил Стоименов Джигрев  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 0.800  дка., с № 001188 съгласно скица-проект  № Ф00151 / 04.06.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Самоковско шосе”, който имот е образуван от имоти  №№ 001029 и 001030 –   земи по чл.19 от ЗСПЗ .

2.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ№143

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците на Андон Иванов Болюков  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 1.000  дка., с № 002341 съгласно скица-проект  № Ф31260 / 17.02.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Полето”,който имот е образуван от имот  № 002338 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.1, т.6 от ЗСПЗЗ ,чл.14 , ал.1 и  чл.38а, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№144

 

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години, считано от 26.09.2016 година недвижим имот – частна общинска

собственост № 003040, местност „Средна мера” в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС №774/12.02.2013 г./, с площ от  16,000 дка, начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята при неполивни условия: Шеста, без търг или конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  наемна цена за отдаването под наем на имота на досегашния наемател в размер на 1280 лв. / годишен наем.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор с досегашния наемател - Бойко Христов Димов за наем на имота подробно описан  по - горе при условията на настоящото решение.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван  Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.18 във връзка с чл.27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №145

 

1.      Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №128/22.10.1999г. на Кмета на Община Сапарева баня, както следва:

Улица с осови точки 436-454-422-423-424-425-418-417 по плана на гр. Сапарева баня да се именува „Златния век”.

2.      Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№146

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета сРешение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавя №184

№ 184 –  1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК –Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 121 / 12.11.2013 год./. – 1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК – Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня за срок от пет  години.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за горепосочения имот, изготвена от независим лицензиран оценител – инж. Владимир Михайлов Владимиров, съгласно Сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100100888 от 14.12.2009 г. от Камара на независимите оценители в България.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота в размер на 80.00 лв./кв.м. на месец.

5. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ ,чл.14 , ал.1 и  чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ№147

 

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета сРешение № 3 от Протокол № 5 /28.01.2016 год..както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  от № 180 до № 183

-      №180 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.13.118, местност „Джубрена” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1212/16.03.2015 г./, с площ от 2,475 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване - нива;

-      №181 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.23.8, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1243/21.03.2015 г./, с площ от 5,610 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване - нива;

-      №182 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.23.47, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1244/21.03.2015 г./, с площ от 3,636 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване - нива;

-      №183 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.42.27, местност „Каса падина” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1660/13.07.2016 г./, с площ от 4,184 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване - нива;

 

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 стопански години,считано от 01.10.2016 година следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

- поземлен имот  с идентификатор № 65365.13.118, местност „Джубрена” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1212/16.03.2015 г./, с площ от 2,475 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване - нива, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 53.00 лв./ годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 321.75 лв. за 5 годишния срок на договора.

- поземлен имот с идентификатор № 65365.23.8, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1243/21.03.2015 г./, с площ от 5,610 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване – нива, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 146.00 лв./годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 730.00 лв. за 5 годишния срок на договора.

- поземлен имот с идентификатор № 65365.23.47, местност „Вадите” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1244/21.03.2015 г./, с площ от 3,636 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване – нива, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 101.00 лв./годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 505.00 лв. за 5 годишния срок на договора.

- поземлен имот с идентификатор № 65365.42.27, местност „Каса падина” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №1660/13.07.2016 г./, с площ от 4,184 дка, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване – нива, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 78.00 лв./ годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 418.40 лв. за 5 годишния срок на договора.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договорите за наем на имотите подробно описани  по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№148

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците на Коле Митев Митин  следните  поземлени  имоти :  

- Имот с площ от 0.748  дка., с № 022144, съгласно скица-проект  № Ф31841 / 14.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Ливагето” –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

- Имот с площ от 0.288  дка., с № 022145, съгласно скица-проект  № Ф31840 / 14.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Ливагето” –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №149

 

1. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Кирил Станкев Вельов  следните  поземлени  имоти :  

- Имот с площ от 0.780  дка., с № 038091 съгласно скица-проект  № Ф00240 / 14.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Кашоте”, който имот е образуван от имот  № 038025 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

- Имот с площ от 0.790  дка., с № 038088 съгласно скица-проект  № Ф 00242 / 14.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Конлуко”, който имот е образуван от имот  № 038078 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

- Имот с площ от 1.400  дка., с № 038089 съгласно скица-проект  № Ф 00241 / 14.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „На ридо”, който имот е образуван от имот  № 038062 –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

Правно основание: чл.44, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

 

 

             

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е№150

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № І - 11, взето  по  Протокол № 3 / 05.07.2015 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня,

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ГР.САПАРЕВА  БАНЯ, РЕШИ:

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ със следния  териториален обхват -поземлени имоти с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187 по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, третиращ изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  – външно електрозахранване – ниско напрежение  на строеж „Малкоетажна жилищна сграда”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.32.338, местност “Водни дол”, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК , изменена със Заповед №КД-14-10-397/26.10.2009 г. на Началник  на  СГКК – Кюстендил, съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/,с Възложител „АДИУМ” ЕООД.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ ,чл.14 , ал.1 и  чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ№151

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета сРешение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  № 185

-      №185 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.43.118, местност „Краище” /„Криви дол”/ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №911 / 28.10.2013 г./, с площ от 19,394 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 043118;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години,считано от 01.10.2016 година следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен имот  с идентификатор № 65365.43.118, местност „Краище” /„Криви дол”/ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №911 / 28.10.2013 г./, с площ от 19,394 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 043118, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 524.00 лв./годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  2620.00 лв. за 5 годишния срок на договора.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан  по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.51б от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

  

РЕШЕНИЕ№152

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета сРешение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавя №187

№ 187 –  16,00 кв.м. открита площ представляваща част от урегулиран поземлен имот, парцел І – за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК – София / АПОС № 121 / 12.11.2013 год./, съгласно изготвената схема за поставяне, издадена от главния архитект на Община Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” част от имот - публична общинска собственост – 16,00 кв.м. открита площ представляваща част от урегулиран поземлен имот, парцел І – за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК – София, съгласно изготвената схема за поставяне, издадена от главния архитект на Община Сапарева баня  за срок от 10  години, при цена 12.00 лв./кв.м./месечно.

 

2.Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем за имота подробно описан в настоящото решение с Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№153

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2016 г. от Общинска горска територия предвидени по лесоустройствен проект  в отдели както следва с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

отдел 65 „в” възраст 110 г.със стояща маса бял бор 380 куб.м, смърч 440 куб.м, ела 40 куб.м, бук 30 куб.м;

отдел 65 „е” възраст 130 г. със стояща маса бял бор 1040 куб.м, смърч 660 куб.м, ела 120 куб.м, бук 20 куб. м;

отдел 65 „ж” възраст 70 год. със стояща маса бял бор 190 куб.м, смърч 190 куб.м, ела 50 куб.м;

отдел 66 „з” възраст 110 год. със стояща маса бял бор 130 куб.м, смърч1350 куб.м, ела 230 куб.м, бук 20 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2016 г.

 2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№154

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2016 г. от Общинска горска територия предвиден по лесоустройствен проект  в отдел 66-г с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

отдел 66 „г” възраст 110 г.със стояща маса бял бор 1070 куб.м, смърч 2010 куб.м, ела 470 куб.м, бук 140 куб.м;

 

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2016 г.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл. 198 г,  т.6 във връзка с чл.198 б, т.3 от Закона за Водите.

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№155

 

1.Общинският съвет Сапарева баня  съгласува  предложения  Бизнес план за развитие на „В и К Паничище “Е ООД Сапарева баня като ВиК оператор  за периода 2017-2021 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /