Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-22 / 03.08.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-22/ 03.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №264/18.12.1989 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХV, кв.100 и VІІІ, кв.100  по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.254, 65365.601.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV кв.100 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.254, както и промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител ЕТ ”Светослав Андреев – Светли” .

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.