Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-21 / 03.08.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-21/ 03.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №2800/ 30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-47, кв.2, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46 кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-45 кв.2 по регулационния план на с.Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-47 кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46 кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с пл.№ 46 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня., поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46, кв.2  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-45 кв.2 по плана на с.Овчарци по съществуващата имотна граница на поземлен имот с планоснимачен №46 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с Възложител Тони Иванов Стоев

 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.