Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.07.2016 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

   Председател: 0707/2-23-65

 

   До

           

    ........................................

 

                                                                                   П О К А Н А


      На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

      На   29.07.2016г., от 10,15

 

                                                                                       СВИКВАМ:

 

 

              Редовно заседание на Общински  съвет , при следния

 

  

   Проект!

  Дневен ред

 

 

 

1.    Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. № Д-72/18.07.2016г.

ОТНОСНО:  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 16 „а” възраст 40 г.със стояща маса бял бор 40 куб.м;

отдел 17 „а” възраст 35 г. със стояща маса бял бор 30 куб.м;

отдел 17 „к” възраст 35год. със стояща маса бял бор 250 куб.м, черен бор 40 куб.м;

отдел 19 „г” възраст 35 год. със стояща маса бял бор 530 куб.м, зимен дъб 10 куб.м;

отдел 19 „д”възраст 35 год. със стояща маса бял бор 370 куб.м;

отдел 23 „о” вързраст 30 год. със стояща маса бял бор 200 куб.м и топола 220 куб.м;

отдел 23 „я” възраст 30 год. със стояща маса бял бор 10 куб.м и топола 110 куб.м;

 

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в отдели 16 „а”, 17 „а”, 17 „к”, 19 „г”, 19 „д”, 23 „о”, 23 „я” е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

 

2.    Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. № Д-70/18.07.2016г.

 ОТНОСНО:  Ползване на дървесина, увредена от ветровал и ветролом в отдели Общинска горска територия, както следва:

 

 отдел 98 „в” възраст 130 г.със стояща маса бял бор 30 куб.м,  смърч 180 куб.м и ела 20 куб.м;

 отдел 98 „г” възраст 130 г., със стояща маса бял бор 20 куб.м, ела 670 куб.м, смърч 150 куб.м;

 

       Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в отдели 98 „в, 98 „г” е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

       Единичните цени за всеки клас на сортиментност са определени на основание Решение № 20 от Протокол №3/15.12.15 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

3.  Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. № Д-71/18.07.2016г.

 ОТНОСНО: І.Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, и ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

подотдел 34-в – стояща маса черен бор 820 куб.м, стояща маса бял бор 40 куб.м;

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина черен бор-332 куб.м, средна строителна дървесина черен бор 284 куб.м, дребна строителна дървесина черен бор 2 куб.м и дърва черен бор 59 пл. куб.м., едра строителна дървесина бял бор 16 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 12 куб.м и дърва бял бор 1 пл. куб.м;

подотдел 34-з – стояща маса бук 680 куб.м;

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук 15 куб.м, средна строителна дървесина бук 1 куб.м и дърва бук 560 куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

-    22 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-    25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   3 000лв. без ДДС


   ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 34-в и 34-з по един от следните начини:

1.    Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 34-в, 34-з, общинска горска територия.

2.    Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

3.     Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №3-1049-1/22.07.2016г.

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, ведно с поставения върху имота преместваем обект.

4.    Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №П-63-1/19.07.2016г.

   ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

5. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №П-64-1/19.07.2016г.

  ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №П-65-1/19.07.2016г.

   ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 7. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №П-66-1/19.07.2016г.

   ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 8. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №3-979-2/20.07.2016г.

      ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

 9. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх. №3-1106-1/20.07.2016г.

       ОТНОСНО: Именуване на улица от плана на гр. Сапарева баня.

10. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№Д-73 /20.07.2016г.

      ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения – части от имоти публична Общинска собственост.

11. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№3-66-1/20.07.2016г. 

       ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

 12. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№П-1217-1/20.07.2016г.

       ОТНОСНО:  Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

13. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№П-1219-1/20.07.2016г.

      ОТНОСНО:  Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

14. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№3-766-1/21.07.2016г.

     ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.

15. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№3-1158-1/22.07.2016г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

16. Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№П-1543-1/22.07.2016г.

     ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от  имот публична общинска собственост.

17.  Докладна записка от Калин Гелев Кмет на община Сапарева баня с вх.№П-1513-1/21.07.2016г.

    ОТНОСНО: Промяна на наименованието на ОДЗ „Света Анна” – град Сапарева баня на Детска градина „Света Анна” – град Сапарева баня.

18. Други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             /Иван Куйов/