Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявления на Решение №129 от Протокол №11/23.06.2016г. и Решение №132 от Протокол №11/23.06.2016г. на общински съвет –Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.06.2016 година Решение № 132, взето по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия – външно ел. захранване - ниско напрежение, за захранване на обект: „Масивна сграда за сезонно ползване”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 53254.50.46 по плана на новообразуваните имоти, местност „Ридо” землище с.Овчарци, община Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 53254.50.46 и 53254.50.89 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо”, землище с.Овчарци,   с Възложител Георги Олегов Петров .

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.06.2016 година Решение № 129, взето по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от сондаж 1ХГ на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел”, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „ДАКО 15” ЕООД.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.