Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщeние относно инвестиционно предложение за строителство на „Сграда с общ. обслужване с предназначение „Ресторант” и басейни”, находяща се в поземлен имот с идент. № 65365.35.107, местност „Фръчковица” гр.Сап. баня, с Възложител „ДАКО 15” ЕООД

     Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант” и басейни”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност „Фръчковица” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  „ДАКО 15” ЕООД

     Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 30.06.2016 година.